โซล่ารูฟท็อป 6 กิโลวัตต์ 1เฟส พร้อมแผงโซล่าเซลล์ 12แผง SolarRich ประหยัดไฟประมาณ 3,600 บาท/เดือน

– ให้ค่ากำลังไฟฟ้าในระบบ 6kW (กิโลวัตต์)
– ให้ค่าประสิทธิภาพสูงถึง 21%
– 6kW ประกอบด้วย แผงโซล่าเซลล์ 12 แผง
– อินเวอร์เตอร์ แบบออนกริด 1 เฟส/220V
– ผ่านการทดสอบจากสภาวะอากาศที่มีไอเกลือ (ไอเค็มจากทะเล), แอมโมเนีย
– มีค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังไฟฟ้าทางบวก 0+5%
– ประหยัดไฟประมาณ 3,600 บาท/เดือน

Compare